روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

در صد و ششمین هفته از اپیدمی کووید 19 در کشور، روند بستری‌های ناشی از این بیماری در اکثر استان‌ها رو به کاهش یا رکود است، اما مرگ و میر در اکثر استان‌های کشور و برخی استان‌ها از جمله تهران، کرمان، خراسان جنوبی همچنان در حال افزایش است. آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در هفته های اخیر شاهد افزایش چشمگیر مرگ و میر بوده ایم.

به گزارش ایسنا، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در هفته اول اسفند ماه سال 1400 مصادف با یکصد و ششمین هفته اپیدمی کرونا در کشور نشان می دهد که تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته گذشته 75808 نفر بوده است. از بستری‌های جدید 14059 و تعداد فوت‌های جدید در هفته، آخرین مورد 1563 نفر است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بررسی روند اپیدمی در تمام استان های کشور در هفته 106 اپیدمی کرونا

روند اپیدمی کووید 19 در تمام استان های کشور تا پایان هفته اول اسفند 1400 معادل هفته 106 همه گیری در کشور را در زیر مشاهده می کنید.

تهران

در استان تهران در هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی جدید شناسایی شده ۴ هزار و ۶۴۵ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۲ هزار و ۲۳۷ نفر و فوتی‌ها در هفته گذشته ۲۱۸ نفر بوده است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همچنین در استان تهران در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان شمالی

در هفته‌های اخیر روند توقیف با کندی روبه‌رو بوده، اما تلفات در این ولایت افزایش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

جنوب خراسان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بروز بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

چهار محال بختیاری

تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

ایلام

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان رو به کاهش بوده و تعداد فوتی ها افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سمنان

روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و میزان مرگ و میر در استان افزایش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

رستان

تعداد بستری ها در استان کاهش و تعداد فوتی ها افزایش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری بود، اما میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری بود.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان غربی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته، اما آمار فوتی‌ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و مرگ و میر در استان به میانگین کشوری رسیده است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرکزی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد موارد بستری در بیمارستان کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

هورمون

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بوشهر

تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. بروز موارد بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته، اما تعداد فوتی‌ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روی حیله و تزویر

در هفته‌های اخیر روند بازداشت‌ها کند شده، اما تلفات در این ولایت افزایش یافته است. میزان بروز معادل میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان ها معادل میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قزوین

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان معادل میانگین کشوری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان کند شده است. میزان بروز معادل میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گلستان

تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. میزان شیوع بستری در استان معادل میانگین کشوری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اصفهان

در این هفته روند بستری شدن در بیمارستان کند شد و تعداد فوتی ها روند ثابتی داشت. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان رضوی

روند بستری شدن در بیمارستان رو به کاهش است و مرگ و میر در حال افزایش است. میزان بستری در استان کمتر از میانگین کشوری است، اما میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

فارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و مرگ و میر استان روند ثابتی را نشان می دهد. میزان بروز استانی کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

البرز

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خوزستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کردستان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در استان ثابت مانده، اما تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سیستان و بلوچستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌های مثبت در ۲۷ استان کشور کاهش یافته است. این در حالی است که موارد مثبت فوتی در هفته گذشته در 19 استان کشور افزایش یافته است.

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند کاهشی تخت‌های کرونا در استان‌های بزرگ/ افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

پیام انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

“سلام فرمانده”؛ یک محصول فرهنگی منحصر به فرد / شایعه علیه مداح یک اثر نادرست است

ایسنا/ گیلان دادستان لنگرود با تکذیب شایعات منتشر شده در رسانه های معاند علیه ابوذر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.