مجازات جعل – ایسنا


کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/02/03 با اصلاحات و الحاقات متوالی به مواد 498 تا 729 شامل 29 فصل می باشد.

به گزارش ایسنا، فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/02/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد (523) به (542) به شرح زیر است:

فصل پنجم – جعل

هنر ماده 523 – جعل عبارت است از: نوشتن یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خط زدن یا تراشیدن یا نوشتن یا الصاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا ارائه یا تأخیر تاریخ سند در رابطه با تاریخ واقعی یا الصاق نوشته. ای برای نوشته دیگر یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و مانند آن به قصد تقلب.

ماده 524 – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا حکم یا امضای ولی فقیه یا سران قوای سه گانه را بر اساس سمت خود جعل یا استفاده کند یا عالماً جعل یا جعل استفاده کند به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

هنر ماده 525 – هرکس یکی از اشیای زیر را جعل کند یا عالماً جعل یا جعل کند یا وارد کشور شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1- احکام یا امضا یا مهر یا امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری یا قضات یا یکی از رؤسا یا مقامات و مقامات دولتی. در مقام رسمی خود

۲- مهر یا مهر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا مؤسسات انقلاب اسلامی.

3- تصمیمات قضایی یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه داری دولت.

4 – علامت یا علامتی که برای تعیین درجه طلا یا نقره به کار می رود.

5 – اسکناس یا اسناد بانکی رایج داخلی یا خارجی مانند قبض های مورد قبول بانک ها یا چک های صادره از بانک ها و سایر تعهدات بانکی.

تبصره – هرکس عمداً و بدون مدارک و مجوزهای رسمی ملی و بین المللی و به قصد زیر سؤال بردن کیفیت محصولات و خدمات با استفاده از نام و علامت استاندارد ملی یا بین المللی باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 – هر کس از اسکناس یا اسناد رایج داخلی یا خارجی مانند برات مورد قبول بانکها یا چکهای صادره از بانک و سایر تعهدات بانکی و همچنین اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه به نیت استفاده کند. اخلال در وضعیت پولی؛ جعل یا برای مقاصد بانکی یا اقتصادی و یا برای برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی وارد کشور شود یا آگاهانه از آن برای جعل استفاده کند. اگر مفسد و محارب شناخته نشود به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شود.

هنر ماده 527 – هرکس مدارک استخدامی یا فارغ التحصیلی یا مدارک یا سوابق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا مدارک تحصیلی خارجی را جعل یا استفاده کند یا با علم به جعلی بودن آنها استفاده کند. وی علاوه بر غرامت به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
در صورتی که نویسنده کارمند وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی در جعل یا استفاده از اسناد مجعول مشارکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.

هنر ماده 528 – هرکس مهر یا سوراخ یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل یا استفاده کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

هنر ماده 529 – هرکس مهر یا مهر یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی تشکیل‌شده به موجب قانون یا یکی از موسسات تجاری را با علم به واقع جعل یا استفاده کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. علاوه بر جبران خسارت تبدیل شده است.

هنر 530 – هرکس مهر یا مهر یا علامت دفاتر یا شرکتها یا موسسات تجاری مذکور در مواد قبل را بدون مجوز اخذ کند و از آن به نحوی استفاده کند که به حقوق و منافع خود لطمه وارد کند علاوه بر جبران خسارات وارده به آن. به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

هنر ماده 531 – مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل در صورتي كه قبل از رسيدگي مراتب را به دولت اطلاع دهند و ساير نويسندگان را در صورت وجود ارائه دهند و يا پس از رسيدگي وسيله جلب را در اختيار آنان قرار دهند تا حد ممكن از مجازات آنها تخفيف مي يابد. از مجازات معاف باشد یا خواهد بود.

هنر ماده 532 – هر مأمور یا مأمور دولتی که در حین انجام وظایف خود در تصمیمات و گزارشات و نوشته‌ها و اسناد و مدارک و دفاتر و امثال آن به جعل نوشته و اوراق رسمی اعم از امضاء یا مهر یا امضاء اقدام نماید. یا تحریف مهر یا خطوط یا اضافه کردن کلمات و یا تغییر نام افراد علاوه بر مجازات اداری و غرامت حبس از یک تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از 50 تا 50 هزار ریال. محکوم شود

ماده 533 – اشخاصی که مستخدم یا مأمور دولت نیستند در صورت ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده قبل علاوه بر جبران خسارت وارده به زندان به جزای نقدی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. یا 50000 تا 250000 ریال.

هنر ماده 534 – هر یک از کارمندان ادارات دولتی و مقامات قضایی و کارمندان دولتی که مرتکب جعل اسناد و قراردادهای مربوط به وظایف خود شوند اعم از اینکه موضوع یا محتوای آنها یا گفته‌ها و نوشته‌های یکی از کارمندان را اصلاح کنند. مهر یا اظهارات یکی از طرفین یا اعلام صحت یا صحت، نادرست یا چیزی که تشخیص داده نشده است علاوه بر مجازات اداری و غرامت حبس از یک تا پنج سال یا 50/000/000 ریال تا 250/000 ریال. .

ماده 535 – هرکس از اسناد مجعول موضوع مواد (532)، (533) و (534) با علم به جعل استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت ناشی از حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 000.000.000. /50 تا /000/000/250 ریال جریمه خواهد شد.

ماده 536 – هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا جعل کند یا عالماً از آنها برای جعل استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا تا 25000/000 تا 000/000/000 ریال خواهد بود. جریمه شد

هنر ماده 537 – عکسهای شناسنامه، شناسنامه، اسناد دولتی و عمومی و سایر اسناد مربوط در صورتی که موجب اشتباه باشد باید مهر یا علامت گذاری شود که نشان دهد آن اسناد کپی یا عکس است، در غیر این صورت موارد فوق جعلی و جعلی است. تهیه کنندگان این گونه اسناد و استفاده کنندگان از آنها به جای اصل، علاوه بر غرامت به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵ هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

هنر ماده 538 – هر کس برای ترخیص خود یا غیر از خدمت دولتی یا سربازی یا تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی را شخصاً یا به وسیله دیگری به نام پزشک جعل کند به شش ماه حبس محکوم خواهد شد. تا یک سال یا از 20000 تا 20000. 70000 ریال جریمه می شود.

هنر ماده 539 – هر گاه پزشك به دروغ مدعي باشد كه به او نامه معافيت از خدمت در سردفتر يا نوبت يا تسليم مقام قضائي داده است از شش ماه تا دو سال يا از 25000 تا 25000 حبس محكوم خواهد شد. جریمه شود
و در صورتی که نامه مذکور با اخذ کالا یا وجه تصدیق شود، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جزای نقدی، به مجازات رشوه‌گیرنده محکوم می‌شود.

هنر 540 – در مورد سایر گواهی‌های نادرست که موجب ضرر شخص ثالث یا خسارتی به خزانه دولت می‌شود، مؤلف علاوه بر جبران خسارت ناشی از شلاق تا (74) ضربه یا از 8/000 تا 000/000 /50 ریال جریمه می شود.

ماده 541 کلیه به جای داوطلب اصلی در هر یک از امتحانات اعم از آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشکده ها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مذکور یا امتحانات دوره متوسطه، راهن متوسطه. مدارس و هنرستان ها و سایرین جهت شرکت در جلسه آزمون حسب نویسنده و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انضباطی به جزای نقدی از 8.000.000 تا 25.000.000 ریال محکوم خواهند شد.

هنر ماده 542 – مجازات جعل در این فصل حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد خواهد بود.

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دستگیری جاعلان اسناد در کازرون

ایسنا/پرس فرمانده انتظامی شهرستان کازرون استان فارس از دستگیری ۹ جاعل اسناد در این شهرستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.